Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
Algemene voorwaarden

App directory

Mochten er discrepanties optreden, dan is het downloadbare PDF-document onze bron van waarheid en zal het juridisch leidend zijn. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Hoi, geweldig dat je geïnteresseerd is in een vermelding van jouw Application op de bunq App Directory! 

Deze voorwaarden (de "bunq App Directory Voorwaarden") zijn van toepassing op jouw gebruik van de bunq App Directory. We hebben ons best gedaan om ze gemakkelijk leesbaar te maken. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via apps@bunq.com

Voor de duidelijkheid: jouw gebruik van onze Application Programming Interfaces (de "API's") en Sandbox vallen onder de API-voorwaarden van bunq ("API-voorwaarden").  

Algemeen

Zodra je de jouw Applicatie heeft gebouwd, kan je deze indienen bij de bunq App Directory voor opname in de lijst. Door jouw Toepassing in te dienen voor vermelding: 

 1. je verklaren en garanderen dat je over alle rechten, titels en belangen beschikt die voor ons noodzakelijk zijn om jouw Applicatie op te nemen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten in en op jouw Applicatie en eventuele handelsmerken. je verklaren en garanderen voorts dat jouw Applicatie geen rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving schendt. 
 2. je begrijpen dat financiële diensten sterk gereguleerd zijn en dat het jouw de uitsluitende verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat jouw Applicatie en eventuele gerelateerde diensten voldoen aan en niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. je verklaart en garandeert voorts dat jouw Applicatie niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. 
 3. je ons toestemming verlenen om (naar eigen goeddunken) een of meer beoordelingen uit te voeren op jouw Applicatie, en alle gerelateerde diensten en/of computersystemen. 
 4. je erkent en gaat ermee akkoord dat je zich te allen tijde zal houden aan onze Merkrichtlijnen en alle andere toepasselijke beleidslijnen van bunq . 
 5. je erkent en stemt ermee in dat wij jouw Applicatie op geen enkele wijze "certificeren", garanderen of ondersteunen. En je komt overeen niet de indruk te wekken dat jouw Applicatie op de een of andere manier door ons of in samenwerking met ons is ontwikkeld of op enigerlei wijze door ons is goedgekeurd of onderschreven. 
 6. je accepteren dat je uitsluitend verantwoordelijk is voor het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van jouw Applicatie en voor het uitvoeren van (noodzakelijk) onderhoud aan jouw Applicatie. Voor de duidelijkheid, het vermelden van jouw Applicatie betekent niet dat wij (extra) ondersteuning zullen bieden aan de gebruikers van jouw Applicatie. 
 7. je moet geldige en nauwkeurige contactinformatie verstrekken en bijhouden. Deze informatie wordt weergegeven op de informatiepagina van jouw en kan beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. 
 8. je gaat ermee akkoord dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken jouw Applicatie kunnen opnemen, verwijderen en opnieuw opnemen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om jouw Applicatie op te nemen nadat je deze heeft ingediend, noch om deze op de lijst te houden. Wij kunnen een Applicatie van buiten de ondersteunde landen alleen op de lijst plaatsen indien wij vaststellen dat deze waarde creëert voor onze gebruikers in de ondersteunde landen. 
 9. We mogen jouw crypto-toepassingen alleen opnemen als je een PSD2-licentie heeft verkregen. 
 10. je zal OAuth gebruiken voor alle toepassingen die op de bunq App Directory staan of willen staan. 
 11. je erkent en gaat ermee akkoord dat je de privacy van de gebruikers van jouw app zal waarborgen in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving en ten minste met een hoge mate van (data)beveiliging. 
 12. je geeft ons een gratis eeuwigdurende onbeperkte wereldwijde licentie om jouw Application en alle gerelateerde handelsmerken te gebruiken voor marketingdoeleinden ten behoeve van onszelf. 

Geen garanties

De API's, bunq App Directory, documentatie en alle gerelateerde componenten en informatie worden door ons geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook af. 

Beoordeling

De bunq App Directory kan gebruikers toestaan om jouw Applicatie te beoordelen en te evalueren. Deze beoordelingen en recensies kunnen worden gebruikt om de plaatsing van jouw Applicatie in de bunq App Directory te bepalen, behoudens onze mogelijkheid om de plaatsing naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat jouw Applicatie niet aan aanvaardbare normen voldoet, behouden wij ons het recht voor jouw Applicatie uit de bunq App Directory te verwijderen. 

Vrijwaring

je zal ons en onze gebruikers, directeuren, functionarissen en werknemers volledig vrijwaren voor alle vorderingen (van derden) voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit jouw gebruik van onze API's, het gebruik van jouw Applicatie, of voor een schending van deze App Directory Voorwaarden. 

Beperkingen

Wij nemen geen verplichting op ons om jouw Applicatie of de inhoud ervan te controleren, maar wij kunnen jouw Applicatie onmiddellijk uit de bunq App Directory verwijderen als wij door je op de hoogte worden gesteld of ons er anderszins van bewust worden en vaststellen dat jouw Applicatie (of een deel daarvan) rechten van derden schendt of in strijd is met deze voorwaarden, waaronder de API Voorwaarden. 

Statistische informatie

Om de bunq App Directory te verbeteren, kunnen we bepaalde gebruiksstatistieken verzamelen van de bunq App Directory over jouw Application, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over hoe de bunq App Directory wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden in het totaal onderzocht om de bunq App Directory te verbeteren en worden onderhouden in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Duur en beëindiging

Deze bunq App Directory Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gaan in op de datum waarop zij door je worden aanvaard en blijven van kracht totdat (a) ofwel je ofwel wij besluiten de vermelding van jouw Applicatie via de bunq App Directory te staken, of (b) de API Voorwaarden worden beëindigd. Na beëindiging zullen wij jouw Applicatie uit de bunq App Directory verwijderen. 

Autoriteit

je verklaren en garanderen dat je de juiste bevoegdheid en toestemming heeft om deze Overeenkomst namens de ontwikkelaar van de Applicatie aan te gaan. 

Wijzigingen

Wij kunnen deze bunq App Directory Voorwaarden of enig deel daarvan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, aanvullen of verwijderen. Indien wij een wezenlijke wijziging in deze voorwaarden aanbrengen, zullen wij je hiervan voorafgaand aan de wijzigingen in kennis stellen. je erkent dat deze updates en wijzigingen een negatieve invloed kunnen hebben op de wijze waarop je toegang krijgt tot, gebruik maakt van en communiceert met de bunq App Directory. Als een wijziging onaanvaardbaar is voor jouw, dan is jouw enige verhaalsmogelijkheid de verwijdering van jouw Applicatie van de bunq App Directory. jouw Voortzetting van de vermelding van de Applicatie op de bunq App Directory betekent dat je instemt met de updates en wijzigingen. 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil, controverse of claim zal worden voorgelegd aan de rechtbanken in Amsterdam.

Terug naar boven