Hey, we hebben een paar cookies
Door te klikken op 'Alle cookies toestaan', stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik te analyseren en bij te dragen aan onze marketingactiviteiten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

App Directory AV

Algemene voorwaarden
Downloaden PDF

Let op: dit PDF-document is onze wettelijke bron van waarheid.

Hoi, leuk dat je geïnteresseerd is in de vermelding van jouw Application op de bunq App Directory! 

Deze voorwaarden (de "bunq App Directory Voorwaarden") zijn van toepassing op jouw gebruik van de bunq App Directory. We hebben ons best gedaan om ze gemakkelijk leesbaar te maken. Als je je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via apps@bunq.com

Voor de duidelijkheid: jouw gebruik van onze Application Programming Interfaces (de "API's") en Sandbox vallen onder de API-voorwaarden van bunq ("API-voorwaarden").  

Algemeen

Zodra je de jouw Applicatie heeft gebouwd, kan je deze indienen bij de bunq App Directory voor opname in de lijst. Door jouw Toepassing in te dienen voor opname in de lijst: 

 1. je verklaart en garandeert je te beschikken over alle rechten, aanspraken en belangen die nodig zijn om jouw Applicatie op de lijst te plaatsen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten in en op jouw Applicatie en eventuele handelsmerken. je verklaart en garandeert voorts dat jouw Applicatie geen inbreuk maakt op rechten van derden of op toepasselijke wet- en regelgeving. 
 2. je begrijpt dat financiële diensten sterk gereguleerd zijn en dat het jouw uitsluitend haar verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat jouw Applicatie en eventuele gerelateerde diensten voldoen aan en niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. je verklaart en garandeert voorts dat jouw Applicatie niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. 
 3. je ons toestemming te verlenen om (naar eigen goeddunken) een of meer beoordelingen uit te voeren op jouw Applicatie, en eventuele gerelateerde diensten en/of computersystemen. 
 4. je erkent en gaat ermee akkoord dat je zich te allen tijde zal houden aan onze Merkrichtlijnen en alle andere toepasselijke bunq beleidsregels. 
 5. je erkent en stemt ermee in dat wij jouw Applicatie op geen enkele wijze "certificeren", garanderen of ondersteunen. En je stemt ermee in niet de indruk te wekken dat jouw Applicatie op de een of andere manier door ons of in samenwerking met ons is ontwikkeld of op enigerlei wijze door ons is goedgekeurd of onderschreven. 
 6. je accepteert dat je uitsluitend verantwoordelijk is voor het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van jouw Applicatie en voor het uitvoeren van (noodzakelijk) onderhoud aan jouw Applicatie. Voor alle duidelijkheid, het vermelden van jouw Applicatie betekent niet dat wij (extra) ondersteuning zullen bieden aan de gebruikers van jouw Applicatie. 
 7. je moeten geldige en nauwkeurige contactgegevens verstrekken en bijhouden. Deze informatie wordt weergegeven op de informatiepagina van jouw en kan beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. 
 8. je stemt ermee in dat wij Applicaties te allen tijde naar eigen goeddunken kunnen opnemen, schrappen of opnieuw kunnen opnemen op jouw . Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om jouw Applicatie op de lijst te plaatsen nadat je deze heeft ingediend, noch om deze op de lijst te houden. Wij kunnen een Applicatie van buiten de ondersteunde landen alleen op de lijst plaatsen indien wij vaststellen dat deze waarde creëert voor onze gebruikers in de ondersteunde landen. 
 9. We mogen jouw crypto-toepassingen alleen opnemen als je een PSD2-licentie heeft verkregen. 
 10. je zal OAuth gebruiken voor alle applicaties die op de bunq App Directory staan of willen komen te staan. 
 11. je erkent en stemt ermee in dat je de privacy van de gebruikers van jouw app zal waarborgen in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving en ten minste met een hoge mate van (gegevens)beveiliging. 
 12. je ons een gratis eeuwigdurende onbeperkte wereldwijde licentie geven om jouw Applicatie en alle gerelateerde handelsmerken voor marketingdoeleinden in ons eigen voordeel te gebruiken. 

Geen garanties

De API's, bunq App Directory, documentatie en alle gerelateerde onderdelen en informatie worden door ons geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook van de hand. 

Beoordeling

De bunq App Directory kan gebruikers toestaan om jouw Applicaties te beoordelen en te evalueren. Deze beoordelingen en recensies kunnen worden gebruikt om de plaatsing van jouw Applicatie in de bunq App Directory te bepalen, behoudens onze mogelijkheid om de plaatsing naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat jouw Applicatie niet aan acceptabele standaarden voldoet, behouden wij ons het recht voor jouw Applicatie uit de bunq App Directory te verwijderen. 

Vrijwaring

je ons en onze gebruikers, directeuren, functionarissen en werknemers volledig schadeloos stellen voor alle claims (van derden) voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit jouw gebruik van onze API's, het gebruik van jouw Applicatie, of voor schending van deze App Directory Voorwaarden. 

Beperkingen

Wij nemen geen verplichting op ons om jouw Applicatie of de inhoud daarvan te bewaken, maar wij kunnen jouw Applicatie onmiddellijk verwijderen uit de bunq App Directory indien wij door je op de hoogte worden gesteld of ons er anderszins van bewust worden en vaststellen dat jouw Applicatie (of een deel daarvan) inbreuk maakt op rechten van derden of deze voorwaarden schendt, met inbegrip van de API Voorwaarden. 

Statistische informatie

Om de bunq App Directory te verbeteren, kunnen we bepaalde gebruiksstatistieken verzamelen van de bunq App Directory over jouw Applicatie, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over hoe de bunq App Directory wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden in totaal onderzocht om de bunq App Directory te verbeteren en worden onderhouden in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Duur en beëindiging

Deze bunq App Directory Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gaan in op de datum waarop zij door je worden aanvaard en blijven van kracht totdat (a) ofwel je ofwel wij ervoor kiezen om de vermelding van jouw Applicaties via de bunq App Directory te staken, of (b) de API Voorwaarden worden beëindigd. Na beëindiging zullen wij jouw Applicatie uit de bunq App Directory verwijderen. 

Autoriteit

je verklaren en garanderen dat je de juiste bevoegdheid en toestemming heeft om deze Overeenkomst namens de ontwikkelaar van de Applicatie aan te gaan. 

Aanpassingen

We kunnen deze bunq App Directory Voorwaarden of enig deel daarvan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, aanvullen of verwijderen. Als wij een wezenlijke wijziging in deze voorwaarden aanbrengen, zullen wij je hiervan voorafgaand aan de wijzigingen in kennis stellen. je erkent dat deze updates en wijzigingen een nadelige invloed kunnen hebben op de manier waarop je toegang krijgt tot, gebruik maakt van en communiceert met de bunq App Directory. Als een wijziging onaanvaardbaar is voor jouw, dan is jouw enige verhaalsmogelijkheid jouw Applicatie te verwijderen van de bunq App Directory. jouw Het blijven vermelden van de Applicatie op de bunq App Directory betekent dat je akkoord gaat met de updates en wijzigingen. 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil, controverse of claim zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

App Directory AV

Algemene voorwaarden

Hoi, leuk dat je geïnteresseerd is in de vermelding van jouw Application op de bunq App Directory! 

Deze voorwaarden (de "bunq App Directory Voorwaarden") zijn van toepassing op jouw gebruik van de bunq App Directory. We hebben ons best gedaan om ze gemakkelijk leesbaar te maken. Als je je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via apps@bunq.com

Voor de duidelijkheid: jouw gebruik van onze Application Programming Interfaces (de "API's") en Sandbox vallen onder de API-voorwaarden van bunq ("API-voorwaarden").  

Algemeen

Zodra je de jouw Applicatie heeft gebouwd, kan je deze indienen bij de bunq App Directory voor opname in de lijst. Door jouw Toepassing in te dienen voor opname in de lijst: 

 1. je verklaart en garandeert je te beschikken over alle rechten, aanspraken en belangen die nodig zijn om jouw Applicatie op de lijst te plaatsen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten in en op jouw Applicatie en eventuele handelsmerken. je verklaart en garandeert voorts dat jouw Applicatie geen inbreuk maakt op rechten van derden of op toepasselijke wet- en regelgeving. 
 2. je begrijpt dat financiële diensten sterk gereguleerd zijn en dat het jouw uitsluitend haar verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat jouw Applicatie en eventuele gerelateerde diensten voldoen aan en niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. je verklaart en garandeert voorts dat jouw Applicatie niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. 
 3. je ons toestemming te verlenen om (naar eigen goeddunken) een of meer beoordelingen uit te voeren op jouw Applicatie, en eventuele gerelateerde diensten en/of computersystemen. 
 4. je erkent en gaat ermee akkoord dat je zich te allen tijde zal houden aan onze Merkrichtlijnen en alle andere toepasselijke bunq beleidsregels. 
 5. je erkent en stemt ermee in dat wij jouw Applicatie op geen enkele wijze "certificeren", garanderen of ondersteunen. En je stemt ermee in niet de indruk te wekken dat jouw Applicatie op de een of andere manier door ons of in samenwerking met ons is ontwikkeld of op enigerlei wijze door ons is goedgekeurd of onderschreven. 
 6. je accepteert dat je uitsluitend verantwoordelijk is voor het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van jouw Applicatie en voor het uitvoeren van (noodzakelijk) onderhoud aan jouw Applicatie. Voor alle duidelijkheid, het vermelden van jouw Applicatie betekent niet dat wij (extra) ondersteuning zullen bieden aan de gebruikers van jouw Applicatie. 
 7. je moeten geldige en nauwkeurige contactgegevens verstrekken en bijhouden. Deze informatie wordt weergegeven op de informatiepagina van jouw en kan beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. 
 8. je stemt ermee in dat wij Applicaties te allen tijde naar eigen goeddunken kunnen opnemen, schrappen of opnieuw kunnen opnemen op jouw . Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om jouw Applicatie op de lijst te plaatsen nadat je deze heeft ingediend, noch om deze op de lijst te houden. Wij kunnen een Applicatie van buiten de ondersteunde landen alleen op de lijst plaatsen indien wij vaststellen dat deze waarde creëert voor onze gebruikers in de ondersteunde landen. 
 9. We mogen jouw crypto-toepassingen alleen opnemen als je een PSD2-licentie heeft verkregen. 
 10. je zal OAuth gebruiken voor alle applicaties die op de bunq App Directory staan of willen komen te staan. 
 11. je erkent en stemt ermee in dat je de privacy van de gebruikers van jouw app zal waarborgen in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving en ten minste met een hoge mate van (gegevens)beveiliging. 
 12. je ons een gratis eeuwigdurende onbeperkte wereldwijde licentie geven om jouw Applicatie en alle gerelateerde handelsmerken voor marketingdoeleinden in ons eigen voordeel te gebruiken. 

Geen garanties

De API's, bunq App Directory, documentatie en alle gerelateerde onderdelen en informatie worden door ons geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook van de hand. 

Beoordeling

De bunq App Directory kan gebruikers toestaan om jouw Applicaties te beoordelen en te evalueren. Deze beoordelingen en recensies kunnen worden gebruikt om de plaatsing van jouw Applicatie in de bunq App Directory te bepalen, behoudens onze mogelijkheid om de plaatsing naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat jouw Applicatie niet aan acceptabele standaarden voldoet, behouden wij ons het recht voor jouw Applicatie uit de bunq App Directory te verwijderen. 

Vrijwaring

je ons en onze gebruikers, directeuren, functionarissen en werknemers volledig schadeloos stellen voor alle claims (van derden) voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit jouw gebruik van onze API's, het gebruik van jouw Applicatie, of voor schending van deze App Directory Voorwaarden. 

Beperkingen

Wij nemen geen verplichting op ons om jouw Applicatie of de inhoud daarvan te bewaken, maar wij kunnen jouw Applicatie onmiddellijk verwijderen uit de bunq App Directory indien wij door je op de hoogte worden gesteld of ons er anderszins van bewust worden en vaststellen dat jouw Applicatie (of een deel daarvan) inbreuk maakt op rechten van derden of deze voorwaarden schendt, met inbegrip van de API Voorwaarden. 

Statistische informatie

Om de bunq App Directory te verbeteren, kunnen we bepaalde gebruiksstatistieken verzamelen van de bunq App Directory over jouw Applicatie, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over hoe de bunq App Directory wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden in totaal onderzocht om de bunq App Directory te verbeteren en worden onderhouden in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Duur en beëindiging

Deze bunq App Directory Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gaan in op de datum waarop zij door je worden aanvaard en blijven van kracht totdat (a) ofwel je ofwel wij ervoor kiezen om de vermelding van jouw Applicaties via de bunq App Directory te staken, of (b) de API Voorwaarden worden beëindigd. Na beëindiging zullen wij jouw Applicatie uit de bunq App Directory verwijderen. 

Autoriteit

je verklaren en garanderen dat je de juiste bevoegdheid en toestemming heeft om deze Overeenkomst namens de ontwikkelaar van de Applicatie aan te gaan. 

Aanpassingen

We kunnen deze bunq App Directory Voorwaarden of enig deel daarvan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, aanvullen of verwijderen. Als wij een wezenlijke wijziging in deze voorwaarden aanbrengen, zullen wij je hiervan voorafgaand aan de wijzigingen in kennis stellen. je erkent dat deze updates en wijzigingen een nadelige invloed kunnen hebben op de manier waarop je toegang krijgt tot, gebruik maakt van en communiceert met de bunq App Directory. Als een wijziging onaanvaardbaar is voor jouw, dan is jouw enige verhaalsmogelijkheid jouw Applicatie te verwijderen van de bunq App Directory. jouw Het blijven vermelden van de Applicatie op de bunq App Directory betekent dat je akkoord gaat met de updates en wijzigingen. 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil, controverse of claim zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

Let op: het downloadbare PDF-document bovenaan deze pagina is onze wettelijke bron van waarheid.

Heb je meer hulp nodig?

Als je ooit vragen heeft over juridische zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Onze handige gidsen zijn er om alles in duidelijke taal uit te leggen, zodat je altijd precies weet wat er aan de hand is.

Neem contact met ons op